Kişisel Verilerin Korunması

HUKUKVETEKNOLOJİ.COM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “HUKUKVETEKNOLOJİ.COM” tarafından hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “HUKUKVETEKNOLOJİ.COM” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

 • Sizlerle iletişim kurma,
 • Elektronik posta ve çevrimiçi reklam gibi yollarla haber, bülten, ürün veya hizmetler hakkında bilgilendirme,
 • İnternet adreslerimizi kullanmanız halinde çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranışlarınız
 • Size özel kampanyaların, tanıtım faaliyetlerinin sunulması

amaçlarıyla işlenecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi adına pazarlama operasyonlarının yürütülmesi ve bu kapsamda her nevi bilgilendirme, tanıtım, reklam ve sair amaçlar çerçevesinde sizinle iletişim kurmak amacıyla; çağrı merkezi hizmeti veren iş ortaklarımızla, sms ve mailing firmalarıyla, reklam faaliyetleri çerçevesinde yurtdışında bulunan Google ve Facebook’la sınırlı olarak ve ortak sunucu kullanımından dolayı yurtiçinde bulunan diğer şubelerimizle ve şirketimizin yurtdışında bulunan ortak global sunucusuyla paylaşılabilecektir.

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

İnternet başvuru formunda verdiğiniz kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni’nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla KVKK Md. 5/1’ de bulunan açık rıza kavramına ve görüşme kayıtlarının tutulması bakımından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak HUKUKVETEKNOLOJİ.COM’a ait elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek dijital ortamda otomatik yollarla muhafaza altında tutulacaktır.

5.KVKK Kapsamında Haklarınız:

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız;

Bize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.hukukveteknoloji.com internet adresinden paylaşılmış  olan Veri Sahibi Başvuru Formu ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta ( info@hukukveteknoloji.com ) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde  iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.   Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.